Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti OPTIMISED SOLUTION, s. r. o.,

 

so sídlom Živnostenská 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, identifikačné číslo 51 057 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 121955/B, oddiel Sro, (ďalej len Predávajúci)
 
Tento Reklamačný poriadok Predávajúceho (ďalej len „RP“) upravuje práva a povinnosti dotknutých osôb súvisiacich so spôsobom a podmienkami uplatnenia reklamačných nárokov Kupujúceho vyplývajúcich z vád tovarov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu www.black.xyz. Tento RP vychádza zo Všeobecných obchodných podmienok pre predaj tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom obchode www.black.xyz. Tento RP nadobúda účinnosť dňa 01.04.2021. Pojmy uvedené veľkými začiatočnými písmenami majú výzvam uvedený v ust. čl. 1. Všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru pri uzatváraní zmlúv na diaľku v internetovom obchode www.black.xyz.

 

 1.  Uplatnenie Reklamácie

  1.1. Kupujúci je povinný uplatniť si nárok zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“) bez zbytočného odkladu po tom, ako vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti
  1.2. Kupujúci je povinný uplatniť si Reklamáciu u Predávajúceho písomne nasledujúcim spôsobom:
 • Vyplnením reklamačného formulára, alebo inou písomnosťou o reklamácii, ktorá bude obsahovať označenie Kupujúceho, kontaktné údaje Kupujúceho, označenie tovaru, číslo objednávky, popis vady a dátum a podpis Kupujúceho (ďalej len „písomná reklamácia“),
 • Zaslaním vyplneného reklamačného formulára/písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho: Kaviareň black. Gorkého 15, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, a/alebo emailom na ahoj@black.xyz.
 • V reklamačnom formulári alebo písomnej reklamácii dôsledne a pravdivo uvedie všetky v ňom požadované informácie a skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na vybavenie Reklamácie zo strany Predávajúceho. Kupujúci zároveň predloží kópiu faktúry.
 • Kupujúci tovar bezodkladne predloží/zašle Predávajúcemu na obhliadnutie a preverenia reklamovaných vád;
 • Kupujúci (na požiadanie Predávajúceho) predloží aj iné doklady súvisiace s tovarom a reklamovanými vadami (napr. potvrdenie o úhrade kúpnej ceny.
 
 1. Vybavenie Reklamácie

  2.1. predávajúci vybaví prijatú reklamáciu v závislosti od statusu Kupujúceho, a to:
2.1.1. V prípade, ak reklamujúci Kupujúci nie je spotrebiteľ:
 • Kupujúci je oprávnený požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru alebo primeranú zľavu z ceny. V prípade, ak bola Zmluva porušená podstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať odstránenie vád aj dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo odstúpiť od Zmluvy
 • Právo voľby medzi spôsobmi vybavenia Reklamácie Kupujúcemu patrí iba v prípade, ak svoju voľbu oznámi Predávajúcemu najneskôr pri predložení vyplneného Reklamačného formuláru. Uplatnený požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Predávajúci následne na základe rozhodnutia, ktoré z práv Kupujúci uplatňuje, vybaví Reklamáciu – t.j. ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou, vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov v primeranej lehote určenej Predávajúcim. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru ani v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred uplynutím tejto lehoty, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
 • Predávajúci vystaví písomný doklad o vybavení Reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie a zašle ho Kupujúcemu.
 • V prípade, ak Predávajúci pri vybavovaní Reklamácie zistí, že dôvod Reklamácie vznikol spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa reklamovaná vada skutočne neprejavila, alebo sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním Kupujúceho – poškodením tovaru nesprávnym používaním alebo nevhodnou manipuláciou a Kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu vzniknuté náklady spojené s vybavovaním Reklamácie.
2.1.2. V prípade, ak má reklamujúci Kupujúci status spotrebiteľa:
 •  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť - má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, požadovať:
 • výmenu tovaru,
 • ak sa vada týka len súčasti tovaru - výmenu súčasti.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady - má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o odstrániteľné vady tovaru, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať – má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru - má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 • Predávajúci vydá písomné potvrdenie o uplatnení Reklamácie a doručí ho Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení Reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na vybavenie Reklamácie začala plynúť do dňa prevzatia tovaru Predávajúcim
2.2. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný rozhodnúť sa o spôsobe vybavenie jeho Reklamácie, ktorý od Predávajúceho požaduje, najneskôr pri zaslaní/predložení vyplneného reklamačného formulára Predávajúcemu. Predávajúci na základe jeho rozhodnutia, ktoré z práv si uplatňuje, určí spôsob vybavenia Reklamácie – odovzdaním opraveného tovaru, jeho výmenou, vrátením ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov ihneď po uplatnení Reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo reklamovanej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru predávajúcim došlo v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový
2.3. V odôvodnených prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania Reklamácie, o čom Kupujúceho riadne upovedomí
2.4. V prípade, ak bol tovar zaslaný na odborné posúdenie, počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná doba.
2.5. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu - spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho vydať Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie podľa bodu 2.1.2. písm. h) RP
2.6. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci so statusom spotrebiteľa zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci so statusom spotrebiteľa odborným posúdením preukáže zodpovednosť Spoločnosti za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu so statusom spotrebiteľa uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný tovar alebo jeho časť tovarom podobným, prípadne vrátením ceny. Predávajúci je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať Kupujúcemu náhradný tovarom/plnenie, ktorý spĺňa obdobné parametre predtým poskytnutého tovaru/plnenia. V prípade, ak neopraviteľný tovar nie je na trhu dostupný, Reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vrátením ceny vo výške ceny adekvátnej náhrady stanovenej Predávajúcim. V takom prípade je Predávajúci oprávnený rozhodnúť o tom, či Reklamáciu vybaví adekvátnou náhradou alebo vrátením ceny.

 

 1. Záverečné ustanovenia

3.1.  Kupujúci má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že Predávajúci odpovie na túto žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania vôbec, Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (príp. iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorých zoznam je dostupný na stránke ministerstva). Kupujúci – spotrebiteľ má právo voľby medzi subjektami alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Kupujúci – spotrebiteľ môže využiť internetovú platformu na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3.2. Vo vzťahu ku Kupujúcemu – spotrebiteľovi platí, že v rozsahu v akom ustanovenia tohto RP obmedzujú alebo vylučujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich právnych predpisov, sa ustanovenia tohto RP nepoužijú a na práva Kupujúceho – spotrebiteľa sa použije úprava vyplývajúca z uvedených právnych predpisov.
3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie RP, pričom ním upravené znenie RP sa stáva pre Kupujúceho záväzným okamihom zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.black.xyz.

Neviem heslo